Патентний та юридичний сервіс "Дроздович та Син" DSpatent® since 1993
Захист та реєстрація
прав інтелектуальної власності

Новини

ВІТАЄМО - Ольга Олегівна Дроздович отримала ступень магістра з відзнакою

 

 

 

Кафедра інтелектуальної власності і права

 

(повна назва кафедри)

 

               Дипломна  
             робота

 

магістра

 

 

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

 

 

 

на тему «Кримінально-правова відповідальність за злочини в сфері інтелектуальної власності»

 

 

 

Виконала: студентка VIII курсу, групи IВ-28-МЗ

напряму підготовки (спеціальності)

8.18010011 «Інтелектуальна власність»

 

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

 

 

Дроздович О. О.

 

 

 

(прізвище та ініціали)

 

 

 

Керівник

к.ю.н., доц. Потоцький М.Ю.

 

 

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

Рецензент

к.ю.н. Нерсесян А. С.

 

 

(прізвище та ініціали)

 

 

 

Київ

 

2013 рік

 

 

РЕФЕРАТ (АНОТАЦІЯ)

 

 

Дроздович О.О. Кримінально-правова відповідальність за злочини в сфері інтелектуальної власності

Магістерська робота містить у собі: 102 с., 7 додатків, 3 таблиці, 139 джерел.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають в ході настання кримінально-правової відповідальності за злочини в сфері інтелектуальної власності.

Предмет дослідження – Конституція України, норми цивільного права України, норми кримінального права України, практика їх застосування, а також норми кримінальних та цивільних законодавств у частинні передбачення настання кримінально-правової відповідальності за злочини проти інтелектуальної власності.

Мета роботи – визначити основоположні проблеми кримінально-правової відповідальності та притягнення до неї осіб, які вчинили злочин, що порушує права інтелектуальної власності, передбачений Кримінальним кодексом України. Розробка теоретичних засад для вдосконалення законодавства у сфері настання кримінально-правової відповідальності за злочини у і сфері інтелектуальної власності.

Методифілософський (діалектичний) метод, порівняльно-історичний метод (генетичний метод), метод порівняльного правознавства (компаративістський метод), метод системного аналізу, логічний метод (логіко-юридичний або догматичний метод), метод тлумачення (юридичне тлумачення), юридичний (догматичний) метод, соціологічний метод.

Новизна роботи – полягає у широкому підході до розуміння структури Кримінального кодексу України з питань охорони, посягання та подальшого настання кримінальної відповідальності особи при порушенні прав інтелектуальної власності, визначенні можливості відшкодуванні моральної шкоди у кримінальному проваджені.

Основні результати – в роботі, на основі глибокого історичного дослідження загальних та кримінально-правових норм, встановленні основні причини певної недосконалості структури Кримінального кодексу України, з питання систематизації Особливої частини та можливості появи окремого Розділу, повністю присвяченого кримінальній охороні інтелектуальної власності. Визначенні основні підстави та критерії настання кримінально правової відповідальності, при порушенні прав інтелектуальної власності, та розглянуто склади злочинів, які передбачають настання такої відповідальності. Зроблено висновки про необхідність вдосконалення кримінального законодавства в частині охорони прав інтелектуальної власності.
 

Всі права на сайт являються власністю © DSpatent®, 2003-2010.
Дизайн - ©J.K.®Design, 2009.,  Програмна розробка та пїдтримка – ©Iv Design, 2010