Патентний та юридичний сервіс "Дроздович та Син" DSpatent® since 1993
Захист та реєстрація
прав інтелектуальної власності

Новини

Захист від недобросовісного використання деклараційного патенту на корисну модель чи винахід

Патент - деклараційний патент на корисну модель чи винахід, є охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на корисну модель, та надає його власнику виключне право використовувати корисну модель (винахід) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, та забороняти використання корисної моделі іншим особам.
Слід звернути увагу на те, що такий патент на корисну модель (винахід) є саме «деклараційним», тобто різновидом патенту що видається за результатами формальної експертизи.
Корисна модель має відповідати вимогам новизни та промислової придатності, винахід – новизни, промислової придатності та винахідницького рівня, але при проведенні формальної експертизи встановлення наявності чи відсутності вказаних критеріїв охороноспроможності за Законом не здійснюється. За Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) це експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.
Це означає, що для отримання деклараційного патенту на корисну модель чи винахід фактично достатньо підготувати належним чином комплект документів що включає заяву, опис корисної моделі, її формулу, та за необхідністю креслення. Безумовно для підготовки такої заявки необхідні професійні знання та досвід.
Але за Законом, як вказувалось вище, формальна експертиза не встановлює відповідність корисної моделі чи винаходу критеріям охороноспроможності, для корисної моделі – новизна, для винахода – новизна та рівень техніки (винахідницький рівень) на дату подання заявки, що містить подальшу можливість зловживання правом на деклараційний патент на корисну модель чи винахід.
Недобросовісні особи мають можливість (та використовують можливість) створювати неприємності конкуренту в наслідок того, що дуже можливо скласти опис та формулу корисної моделі використавши вже існуючий та відомий спосіб (процес) виробництва, чи відомий склад продукту (якісний та кількісний склад), чи відомий пристрій що виробляється або застосовується при виробництві, та після отримання так званого «штучного» деклараційного патенту на корисну модель чи винахід звернутися з позовом до суду.
Обсяг позовних вимог може бути фактично неосяжним та залежити від фантазії недобросовісного власника «штучного» деклараційного патенту на корисну модель чи винахід – від сплати винагороди чи відсотків від вироблених товарів чи послуг до заборони використання способу виробництва.
При цьому за Законом обов'язок доведення того, що процес добросовісного виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту, тобто на відповідача.
Не зважаючи на наявну початкову ніби то перевагу недобросовісного власника «штучного» деклараційного патенту на корисну модель чи винахід ефективно боротися з ситуацією можливо і потрібно.
Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.
Найбільш ефективним засобом захисту на нашу думку є подання позову (чи в залежності від ситуації – зустрічного позову) про визнання недійсним «штучного» деклараційного патенту, хоча з метою визнання деклараційного патенту недійсним можливо підготувати та подати до Укрпатенту клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності.
Так після отримання претензії чи копії позовної заяви необхідно встановити чинність дії деклараційного патенту та визначити наскільки такий «штучний» деклараційний патент на корисну модель чи винахід містить ознаки що наявні в фактично використаному способі, пристрої чи продукті. Встановити впродовж якого часу використовується дійсний спосіб, пристрій чи продукт який намагаються зупинити з використанням «штучного» деклараційного патенту, та якими технологічними документами чи іншими доказами це підтверджується.
На підставі вказаних доказів готується як позов про визнання недійсним «штучного» деклараційного патенту так і клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності.
Крім того слід мати на увазі те, що не визнаються порушенням прав патентовласника дії будь-якої особи, яка до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування). Також не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі) без комерційної мети, або з науковою метою, або в порядку експерименту. Також не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника.
Всі права на сайт являються власністю © DSpatent®, 2003-2010.
Дизайн - ©J.K.®Design, 2009.,  Програмна розробка та пїдтримка – ©Iv Design, 2010