Патентний та юридичний сервіс "Дроздович та Син" DSpatent® since 1993
Захист та реєстрація
прав інтелектуальної власності

Новини

Митниця та інтелектуальна власність в Україні (митна новація)

джерело по суті 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:

1. У частині першій статті 4:

1) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17) контрафактні товари:

а) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою;

б) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні й містять назву чи термін або описуються за допомогою назви чи терміна, які захищені таким географічним зазначенням;

в) будь-яка упаковка, етикетка, наліпка, брошура, інструкція з експлуатації, гарантія чи інший документ такого типу, навіть якщо вони представлені окремо, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку або географічне зазначення, які містять позначення, назву або термін, тотожні із охоронюваною в Україні торговельною маркою чи географічним зазначенням, або які є схожими настільки, що їх можна сплутати з такою торговельною маркою чи географічним зазначенням, та які можуть використовуватися стосовно одного й того самого виду товарів, щодо якого охороняється торговельна марка в Україні чи географічне зазначення";

2) доповнити пунктом 38-1 такого змісту:

"38-1) піратські товари - товари, що є предметами порушення авторського права та/або суміжних прав або права інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок в Україні та які являють собою або містять копії, зроблені без згоди правовласника авторського права і суміжних прав або права інтелектуальної власності на промисловий зразок чи особи, уповноваженої таким правовласником у країні виробництва";

3) пункт 46 викласти в такій редакції:

"46) об’єкти права інтелектуальної власності - об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів";

4) доповнити пунктом 57-1 такого змісту:

"57-1) товари, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності:

а) товари з ознаками порушення авторського права і суміжних прав, прав інтелектуальної власності на винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, компонування напівпровідникових виробів, прав, що надаються за сертифікатами додаткової охорони на лікарські засоби та засоби захисту рослин;

б) пристрої, продукти або компоненти, призначені, виготовлені або адаптовані головним чином для забезпечення або полегшення обходу технології, пристрою або компонента, що у звичайному режимі функціонування попереджують або обмежують дії, не дозволені правовласником авторського права і суміжних прав;

в) будь-яка форма або матриця, яка спеціально призначена або адаптована для виробництва товарів, що є предметом порушення прав інтелектуальної власності".

2. У статті 238:

1) пункт 11 частини першої виключити;

2) у пункті 8 частини п’ятої слово і цифри "і 400" замінити словом і цифрами "400 і 401-1".

3. Частину шосту статті 239 доповнити новим другим реченням такого змісту: "Витрати органів доходів i зборів на зберігання товарiв, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399, 400 і 401-1 цього Кодексу, відшкодовуються правовласником".

4. У статті 397:

1) частини першу і третю викласти в такій редакції:

"1. До товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, органи доходів i зборів застосовують такі заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності:

1) призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, відповідно до статті 399 цього Кодексу;

2) призупинення митного оформлення товарів за ініціативою органу доходів і зборів відповідно до статті 400 цього Кодексу;

3) знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, відповідно до статті 401 цього Кодексу;

4) призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, відповідно до статті 401-1 цього Кодексу;

5) зміна маркування на товарах та їх упаковці відповідно до статті 402 цього Кодексу.

За винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті, такі заходи застосовуються у разі підозри у порушенні прав інтелектуальної власності щодо:

1) товарів, що переміщуються громадянами на митну територію України або за її межі;

2) товарів під час їх ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) або вивезення за межі митної території України;

3) товарів, що поміщуються в митні режими імпорту, реімпорту, експорту, реекспорту, тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, митного складу, вільної митної зони, переробки на митній території, переробки за межами митної території.

У разі підозри у порушенні прав інтелектуальної власності щодо товарів, митні формальності щодо яких здійснюються без подання митної декларації, органами доходів і зборів призупиняється виконання митних формальностей щодо таких товарів згідно з положеннями статей 399 або 400, або 401-1 цього Кодексу.

Порядок застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії органів доходів і зборів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

"3. Заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, передбачені частиною першою цієї статті, не застосовуються до:

1) оригінальних товарів, тобто товарів, які були виготовлені за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, належним чином уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, у тому числі у кількості, що перевищує обумовлену між цією особою і правовласником;

2) особистих речей;

3) товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі для власного використання і не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна фактурна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених частиною першою статті 374 цього Кодексу";

2) доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:

"5. У разі якщо товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, переміщувалися через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності та органами доходів i зборів не було застосовано заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, правовласник не має права на відшкодування від органів доходів і зборів будь-яких матеріальних збитків у зв’язку з тим, що таких заходів не було застосовано під час переміщення товарів через митний кордон України.

6. У разі призупинення митного оформлення товарів відповідно до статей 399, 400 і 401-1 цього Кодексу відшкодування витрат, пов’язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника.

Зберігання на складі органу доходів i зборів товарів, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399, 400 і 401-1 цього Кодексу, є платним, починаючи з наступного календарного дня за днем їх розміщення на такому складі.

Правовласник, якому повідомлено про призупинення митного оформлення товарiв, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, має право за запитом отримати від органів доходів і зборів інформацію про розмір очікуваних витрат, пов’язаних зі зберіганням цих товарів на складі органу доходів і зборів.

Правовласник має право вимагати компенсацію таких витрат від власника товарів, що є предметом порушення його прав інтелектуальної власності, або інших осіб відповідно до законодавства України".

5. У статті 398:

1) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт права інтелектуальної власності, має право безоплатно подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності з метою реєстрації такого об’єкта у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону";

2) у частині третій слова "та ведення реєстру" замінити словами "внесення інформації до зазначеного реєстру та його ведення";

3) частини четверту та п’яту викласти в такій редакції:

"4. Інформація про об’єкти права інтелектуальної власності, зареєстровані в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, доводиться до органів доходів і зборів через єдину автоматизовану інформаційну систему органів доходів i зборів. Для забезпечення ідентифікації товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, органи доходів і зборів можуть використовувати додаткові інформаційні ресурси в межах, що не суперечать законодавству.

5. Після реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів застосовують заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на підставі даних такого реєстру";

4) у частині шостій слово "переліку" замінити словами "інформації щодо", а слова "включених до митного реєстру" - словами "зареєстрованих у митному реєстрі".

6. У статті 399:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. У разі якщо під час проведення митного контролю орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє товари, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

За зверненням декларанта органом доходів і зборів може бути надано дозвіл на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, без їх розміщення на складі органу доходів і зборів. При цьому зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, без їх розміщення на складі органу доходів і зборів здійснюється за рахунок власника таких товарів.

У разі отримання органом доходів і зборів інформації від правовласника про наявність ознак порушення його прав інтелектуальної власності розміщення і зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, на складі органу доходів і зборів є обов’язковим";

2) частину четверту доповнити другим реченням такого змісту: "Під швидкопсувними товарами розуміються товари, строк придатності для споживання або використання яких у разі призупинення їх митного оформлення закінчиться протягом 20 днів з дня такого призупинення";

3) частину дев’яту викласти в такій редакції:

"9. У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, правовласник подасть органу доходів і зборів, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про забезпечення позову щодо заборони вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, орган доходів і зборів продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами";

4) перше речення частини одинадцятої викласти в такій редакції:

"11. У разі призупинення органом доходів і зборів митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, правовласник протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, може звернутися до органу доходів і зборів з письмовою заявою про надання згоди на поновлення виконання митних формальностей щодо таких товарів або поновлення їх митного оформлення";

5) частину п’ятнадцяту виключити.

7. У статті 400:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. У разі підозри, що внаслідок переміщення через митний кордон України товарiв, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до статті 398 цього Кодексу, можуть бути порушені такі права, орган доходів i зборів може за власною ініціативою призупинити митне оформлення зазначених товарiв, за винятком швидкопсувних";

2) друге речення частини четвертої викласти в такій редакції: "Такий запит може містити виключно інформацію щодо фактичної або очікуваної кількості товарів, їх характеру, походження, а також зображення таких товарів";

3) частину шосту виключити.

8. Доповнити статтею 400-1 такого змісту:

"Стаття 400-1. Достроковий випуск товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності

1. Протягом строку призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності власник товарів або уповноважена ним особа може звернутися до органу доходів і зборів із заявою про випуск товарів, митне оформлення яких призупинено, до закінчення встановленого (у тому числі продовженого) строку призупинення.

2. Рішення про достроковий випуск товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, приймає керівник органу доходів і зборів або особа, яка виконує його обов’язки, за дотримання таких умов:

призупинено митне оформлення товарів, що містять такі об’єкти права інтелектуальної власності, як промислові зразки, винаходи, сорти рослин або компонування напівпровідникових виробів;

в органах доходів і зборів відсутня інформація щодо рішень відповідних державних органів про заборону вчинення певних дій щодо таких товарів або застосування інших заходів щодо запобігання їх використанню;

декларантом або власником товарів надано органу доходів і зборів документальне підтвердження досягнення згоди між правовласником та власником товарів щодо їх дострокового випуску;

виконано митні формальності, необхідні для випуску таких товарів".

9. Статтю 401 викласти в такій редакції:

"Стаття 401. Знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності

1. У разі призупинення за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, такі товари можуть бути знищені під митним контролем без необхідності встановлення порушення прав інтелектуальної власності.

2. Зазначена у частині першій цієї статті процедура застосовується у разі, якщо протягом 10 робочих днів або трьох робочих днів (у випадку швидкопсувних товарів) після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарiв:

правовласник у письмовому вигляді поінформує орган доходів і зборів, який призупинив митне оформлення, про те, що наявні ознаки порушення його права інтелектуальної власності, та свій намір застосувати процедуру знищення таких товарів; та

декларант у письмовому вигляді надасть органу доходів і зборів згоду власника товарів на їх знищення або не надасть заперечення власника товарів щодо їх знищення відповідно до частини третьої цієї статті.

3. У разі якщо протягом строку, зазначеного у частині другій цієї статті, декларант у письмовому вигляді не надав органу доходів і зборів, який призупинив митне оформлення, заперечення власника товарів щодо їх знищення, орган доходів і зборів вправі вважати, що тим самим надано згоду власника товарів на їх знищення.

4. За рішенням правовласника перед знищенням товарів може здійснюватися взяття їх проб (зразків), які можуть бути використані в навчальних цілях. Взяття проб (зразків) таких товарів здійснюється органом доходів і зборів спільно з правовласником.

Патентний та юридичний сервіс
"Дроздович та Син" DSpatent ® since 1993
Захист прав авторів та власників / Заявки на отримання патентів і свідоцтв / Припинення порушень права інтелектуальної власності / Підтримання чинності патентів та свідоцтв / Судовий захист та представництво
Контактна
інформація
Эл. пошта: dspatent@3g.ua
Телефон: (095) 793-60-22 (Viber, WhatsApp), (097) 025-72-03
Тел./факс: (044) 236-30-11